Aktuální teplota

27.1.2020 16:47

Aktuální teplota:

2,7 °C

Vlhkost:

90,4 %

Rosný bod:

1,3 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

irating
iratng_
 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Třemošná
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Třemošná vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Sídliště 992
  33011 Třemošná
  Telefon: 377 953 401
  Fax: 377 953 510
  E-mail: tremosna@tremosna.cz
  WWW: www.tremosna.cz/
  ID Datové schránky: vmbbvu6
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Sídliště 992
   33011 Třemošná
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Sídliště 992
   33011 Třemošná
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 17:00
   středa8:00 - 17:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   377 953 401
  • 4.5. Čísla faxu
   377 953 510
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.tremosna.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   epodatelna@tremosna.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   tremosna@tremosna.cz
 • 5. Bankovní spojení
  19-1423371/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00258415
 • 7. DIČ
  CZ00258415
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace zde

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   

 • 12. Formuláře

  Ohlášení odstranění Staženo: 618x | Datum vložení: 04.09.2012

  Ohlášení stavby Staženo: 691x | Datum vložení: 04.09.2012

  Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem Staženo: 653x | Datum vložení: 04.09.2012

  Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 647x | Datum vložení: 04.09.2012

  Oznámení o užívání stavby Staženo: 659x | Datum vložení: 04.09.2012

  Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Staženo: 650x | Datum vložení: 04.09.2012

  Přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 621x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o stavební povolení Staženo: 670x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les Staženo: 709x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci Staženo: 628x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o povolení uzavírky místní komunikace Staženo: 633x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace Staženo: 742x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 688x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 948x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 722x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 692x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o vydání rozhodnutí Staženo: 801x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 690x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 635x | Datum vložení: 04.09.2012

  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 711x | Datum vložení: 04.09.2012

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

  Občan v mimořádných situacích

  Hasičský záchranný sbor ČR

 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Město Třemošná vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska

   Vyhlášky

    

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací zde

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Třemošná poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva 2009 Staženo: 702x | Datum vložení: 16.04.2012

  Výroční zpráva 2010 Staženo: 704x | Datum vložení: 16.04.2012

  Výroční zpráva 2011 Staženo: 679x | Datum vložení: 16.04.2012

  Výroční zpráva 2012 Staženo: 648x | Datum vložení: 08.02.2013

  Výroční zpráva 2013 Staženo: 653x | Datum vložení: 19.02.2014

  Výroční zpráva 2014 Staženo: 477x | Datum vložení: 19.01.2015

  Výroční zpráva 2015 Staženo: 380x | Datum vložení: 19.01.2016

  Výroční zpráva 2016 Staženo: 305x | Datum vložení: 23.02.2017

  Výroční zpráva 2017 Staženo: 171x | Datum vložení: 26.02.2018

  Výroční zpráva 2018 Staženo: 110x | Datum vložení: 28.02.2019

 • Poskytnuté informace

  2015

  Žádost o informace - používání právního systému CODEXIS

  2016

  Žádost o informace - zaslání všech štízností na osobu žadatele