Město Třemošná
Město Třemošná

Provozní řád knihovny

Knihovní řád Městské knihovny Třemošná

 
a)vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b)      vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,
c)Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
d)      vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
e)Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
f) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
g)Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Městská knihovna v Třemošné slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám, a to především občanů a institucí města Třemošná. Je veřejnou knihovnou, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

 

a)výpůjční služby:
půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
b)      meziknihovní služby:
meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
c)informační služby:
poradenská služba-informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
přístup na internet,
konzultační služba,
d)      elektronické služby,
e)propagační služby:
pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,
f) speciální služby.
4      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
II.
a)č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,
b)      č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
c)č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
a)základní identifikační údaje uživatele:
příjmení, jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně,
služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Druh dokladů a způsob, jakým uživatel prokazuje svoji totožnost, stanoví KŘ, jeho přílohy, resp. dodatky,
knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil. Základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je rodné číslo, resp. u zahraničních uživatelů jeho vykonstruovaná hodnota,
b)      další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),
c)základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele,

 

údaje služební:
údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,
údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
 
 
a)před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele,
b)      používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
a)žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
b)      vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
10      Uživatel je povinen řídit se Provozním řádem pro práci na Internetu, viz. příloha KŘ.
 

 

a)jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)                  jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
c)jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (např. porušení autorských práv, šíření nepovolené literatury, apod.),
d)      jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
 
2      Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou) požádat o objednání svazků, resp. položek.
4      Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění.

 

u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 
 
 
 
 
 
a)povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,
b)      od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny,
c)výše poplatku z prodlení se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě uživatele částkou za každý den po překročení výpůjční lhůty.
a)nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou,
b)      za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele,
c)v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
a)za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 
a)uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
b)      jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
c)požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,
cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).
 
§                   Příloha č. 1 – Poplatky a ceník služeb Městské knihovny Třemošná.
§                   Příloha č. 2 - Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.
§                   Příloha č. 3 - Provozní řád pro práci na Internetu.
Čl.22           Účinnost Knihovního řádu
Tento Knihovní řád, včetně jeho příloh, byl projednán v Radě města Třemošná dne 17.07.2002 a nabývá účinnosti dnem 18.07.2002.


v Třemošné,  dne 18.07.2002
 
                                                                          ……………………………..
                                                                                            Zdeňka Kyznarová
                                                                                            vedoucí knihovny
                                                                                                                           

 

Příloha č. 1 - Poplatky a ceník služeb Městské knihovny Třemošná
 
I.      Registrační poplatek za rok
§         Děti, mládež, důchodci                      20,- Kč
§         Ostatní                                       40,- Kč
 
II.      Manipulační poplatky
§         Vystavení nového průkazu při ztrátě       5,- Kč
§         MVS                                          dle skutečných nákladů (poštovné)
 
III.      Sankční poplatky
1.      upomínka                                            10,- Kč
2.      upomínka                                            15,- Kč
3.      upomínka                                            20,- Kč
 
§         poplatek za jeden svazek při ztrátě 50,- Kč
(mimo hodnotu dokumentu)
§         náhrada zničeného čárkového kódu v knize      15,- Kč
 
IV.      Ceny speciálních služeb
§         Internet         viz. Provozní řád pro práci na Internetu
 
 
 
 
 
 
V Třemošné, dne 18.07.2002
 
 
 
 
 
 
 
                                          ……………………………………….
                                             Zdeňka Kyznarová
                                              vedoucí knihovny
 
 
 
 
 
 
 
                                 
      Směrnice o ochraně osobních dat v Městské knihovně Třemošná
ve smyslu zákona č.101/20000 Sb o ochraně osobních dat ,která určuje zacházení s osobními daty čtenářů a pracovníků MěK.
 
1.      Subjektem osobních údajů je fyzická osoba ( čtenář nebo pracovník MěK), od níž a o níž jsou osobní údaje získávány,ukládány a zpracovávány v datových systémech MěK.
2.      Datovým systémem se pro účely této směrnice rozumí jakýkoliv soubor osobních údajů shromažďovaný,zpracovávaný a uchovávaný v knihovnách za účelem evidence osobních údajů subjektu. Datový systém může mít formu tradiční evidence na papírovém nosiči (kartotéka čtenářů, personální kartotéka) nebo formu elektronické báze dat.
3.      Osobními údaji se pro účely této směrnice rozumí jakékoliv údaje,jejichž prostřednictvím lze přímo nebo nepřímo zjistit identitu nositele (jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, rodné číslo apod.) a ve spojení s nimi také údaje, které určují vztah jejich nositele k okolí nebo speciálně k MěK (platové poměry, zdravotní stav pracovníků apod.).
4.      Osobními údaji jsou za výše uvedených podmínek údaje získané z osobních dokladů nebo ústním sdělením subjektu údajů, případně jiné údaje vzniklé při komunikačním procesu mezi knihovnou a jejím čtenářem.
5.      Osobní údaje jsou v MěK zpracovávány podle zákona č,101/2000 Sb. a archivovány podle ustanovení zákona č.97/1974 Sb. o archivnictví v platném znění .
6.      Osobní údaje mohou být využívány pouze k účelu, pro který byly získány. Nesmí být                                         zpřístupněny osobám, které s nimi přímo nepracují a to ani pracovníkům MěK.Je vyloučeno, aby s databázemi, které osobní údaje obsahují, pracovala osoba, která není v zaměstnaneckém poměru k MěK.
7.      Informace umožňující identifikaci čtenáře jsou zjišťovány, zpracovávány a uchovávány v rozsahu vymezeném knihovním řádem.Pokud nejsou archivovány, mohou být uloženy v aktivní databázi jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání právního vztahu čtenáře ke knihovně
8.      Databáze osobních údajů musí být zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým zničením nebo poškozením (u elektronických databází vytvořením zálohy) a před neoprávněným nebo nahodilým přístupem.
9.      Veškeré změny osobních údajů čtenářů a pracovníků v databázích mohou být provedeny jen s vědomím subjektu údajů. Změny osobních údajů v databázi čtenářů mohou být provedeny pouze vyplněním nové přihlášky po ověření v osobních dokladech stanovených knihovním řádem.
10. Zaměstnanci,kteří mají přístup k osobním údajům vymezeným touto směrnicí, se ve    vztahu k těmto údajům řídí ustanovením o zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce u zaměstnavatele.
11. Nedodržení a porušení výše uvedených ustanovení zaměstnanci MěK bude podle svézávažnosti chápáno jako porušení pracovní kázně z něhož budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
 
 
 
V Třemošné, dne 18.07.2002                                 …………………………………….
                                                                                       Zdeňka Kyznarová, vedoucí knihovny
 
Příloha č.3 - Provozní řád pro práci na internetu
 
1.      Služby Internetu mohou využívat všichni zájemci starší 15ti let a osoby mladší v doprovodu dospělých (starších 18ti let).
2.      Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základy práce s počítačovou sítí Internet.
3.      Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit instalovaný software nebo restartovat počítač.
4.      Je dovoleno používat služeb Telnet, WWW, FTP.
5.      Data je možno ukládat pouze na diskety nebo CD – ROMY zakoupené v knihovně .
6.      Na disku je vyhrazen adresář DOWNLOAD kam mají povolen přístup všichni uživatelé a mohou si tam získaná data ukládat. Obsah tohoto adresáře se bude pročišťovat podle potřeby. Zachování dat do druhého dne není zaručeno.
7.      Prohlížení stránek s erotickým nebo pornografickým obsahem je povoleno pouze osobám starším 18 let. Tito uživatelé však jsou zodpovědní za to, že jejich počínání nebude ohrožovat ani omezovat ostatní přítomné.
8.      Uživatel si může předem rezervovat užívání Internetu osobně nebo telefonicky na čísle 377953819. Doba prodlení je max. 10 min.
9.      Uživatel má možnost požádat obsluhu o výtisk získaných dokumentů v maximálním rozsahu 10 stran výtisku za jednu hodinu práce s internetem.
10. Uživatel je povinen dodržet dobu jemu vymezenou.
11. Během práce u počítače je zakázáno jíst a pít.
12. Reprodukovat jakékoliv zvuky z počítače je možné pouze pokud to neomezuje nikoho dalšího.
13. Uživatel platí sazbu podle ceníku.
14. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.
15. Jakoukoliv odpovědnost za informace, získaná data a případné škody nese uživatel sám.
16. V případě porušení některého z bodů tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu přerušen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek.
17. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo softwarového vybavení je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.
 
CENÍK
 
18. Veřejný Internet je zdarma
19. Poplatek za 1 disketu nebo CD - ROMU : dle pořizovací ceny
20. Poplatek za použití tiskárny: tisk jedné strany A4 jednostranný tisk …černobíle 3,- Kč,
                                                      barevně 5,- Kč
21. Veškeré poplatky platí uživatel pracovníkům knihovny předem.
 
 
 
 
V Třemošné, dne 01.01.2008                         ……………………………………………..
                                                                              Zdeňka Kyznarová
                                                                              vedoucí knihovny

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

10.6.2023 13:58

Aktuální teplota:

25,9 °C

Vlhkost:

51,8 %

Rosný bod:

15,2 °C

Přírodní park Berounka

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
1
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Logo EUZnak obce ChotíkovLogo Program rozvoje venkovaLogo Operační program životní prostředíLogo ROP jihozápad