Město Třemošná
Město Třemošná

Nejdůležitější používané předpisy

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost města a městského úřadu:

 

Číslo předpisu v platném znění

Název předpisu

Zákon č.   94/1963 Sb.

o rodině

Zákon č.   40/1964 Sb.

občanský zákoník

Zákon č. 133/1985 Sb.

o požární ochraně

Zákon č.   84/1990 Sb.

o právu shromažďovacím

Zákon č.   85/1990 Sb.

o právu petičním

Zákon č. 116/1990 Sb.

o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon č. 200/1990 Sb.

o přestupcích

Zákon č. 202/1990 Sb.

o loteriích a jiných podobných hrách

Zákon č. 565/1990 Sb

o místních poplatcích

Zákon č. 513/1991 Sb.

obchodní zákoník

Zákon č. 552/1991 Sb.

o státní kontrole

Zákon č. 563/1991 Sb.

o účetnictví

Zákon č. 582/1991 Sb.

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č.   17/1992 Sb.

o životním prostředí

Zákon č. 114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 119/1992 Sb.

o cestovních náhradách

Zákon č. 246/1992 Sb.

na ochranu zvířat proti týrání

Zákon č. 265/1992 Sb.

o zápisech vlastnictví a  jiných věcných práv k nemovitostem

Zákon č. 334/1992 Sb.

o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 338/1992 Sb.

o dani z nemovitosti

Zákon č. 344/1992 Sb.

katastrální zákon

Zákon č. 357/1992 Sb.

o dani dědické, darovací a  dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 586/1992 Sb.

o dani z příjmů

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

Zákon č.     3/1993 Sb.

o státních symbolech České republiky

Zákon č.   40/1993 Sb.

o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Vyhláška č. 223/1993 Sb.

o hracích přístrojích

Zákon č.   72/1994 Sb.

o vlastnictví bytů

Zákon č. 111/1994 Sb.

o silniční dopravě

Zákon č. 269/1994 Sb

o Rejstříku trestů

Zákon č.   89/1995 Sb.

o státní statistické službě

Zákon č. 247/1995 Sb.

o volbách do parlamentu ČR

Zákon č. 289/1995 Sb.

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č.   13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích

Zákon č. 104/1997 Sb.

kterou se provádí zákon o  místních komunikacích

Zákon č. 151/1997 Sb.

o oceňování majetku

Zákon č. 252/1997 Sb.

o zemědělství

Zákon č.   82/1998 Sb.

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 123/1998 Sb.

o právu na informace o  životním prostředí

Zákon č. 148/1998 Sb.

o ochraně utajovaných skutečností

Zákon č. 157/1998 Sb.

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k  informacím

Zákon č. 166/1999 Sb.

o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 309/1999 Sb.

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Zákon č. 359/1999 Sb.

o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 121/2000 Sb.

autorský zákon

Zákon č. 128/2000 Sb.

o obcích

Zákon č. 129/2000 Sb.

o krajích

Zákon č. 130/2000 Sb.

o volbách do zastupitelstev krajů

Zákon č. 133/2000 Sb.

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Zákon č. 218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 227/2000 Sb.

o elektronickém podpisu

Zákon č. 239/2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 240/2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Zákon č. 241/2000 Sb.

o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých

   souvisejících zákonů

Zákon č. 243/2000 Sb.

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

Zákon č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a  o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 301/2000 Sb.

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 326/2000 Sb.

o způsobu označování ulic

Zákon č. 365/2000 Sb.

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií

Zákon č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 115/2001 Sb.

o podpoře sportu

Zákon č. 117/2001 Sb.

o veřejných sbírkách

Zákon č. 185/2001 Sb.

o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 207/2001 Sb.

kterou se provádí zákon o  matrikách

Zákon č. 254/2001 Sb.

o vodách

Zákon č. 256/2001 Sb.

o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Zákon č. 257/2001 Sb.

knihovní zákon

Zákon č. 273/2001 Sb.

o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích

Zákon č. 320/2001 Sb.

o finanční kontrole

Zákon č. 352/2001 Sb.

o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 449/2001 Sb.

o myslivosti

Zákon č. 491/2001 Sb.

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č.   12/2002 Sb.

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

Zákon č.   76/2002 Sb.

o integrované prevenci

Zákon č.   86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů

Zákon č.   88/2002 Sb.

k provedení knihovního zákona

Zákon č. 312/2002 Sb.

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 314/2002 Sb.

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s

   rozšířenou působností

Zákon č. 320/2002 Sb.

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Vyhláška č. 388/2002 Sb.

o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

Vyhláška č. 512/2002 Sb.

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva

Zákon č.   62/2003 Sb.

o volbách do Evropského parlamentu

Zákon č. 149/2003 Sb.

o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Zákon č.   22/2004 Sb.

o místním referendu a o změně některých zákonů

Zákon č.   53/2004 Sb.

kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Zákon č.   99/2004 Sb.

o rybářství

Zákon č. 122/2004 Sb.

o válečných hrobech a  pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Zákon č. 235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 326/2004 Sb.

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška  č. 416/2004 Sb.

kterou se provádí zákon o  finanční kontrole

Zákon č. 420/2004 Sb.

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a

dobrovolných svazků obcí

Zákon č. 499/2004 Sb.

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb.

správní řád

Zákon č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 585/2004 Sb.

o branné povinnosti a jejím zajišťování

Zákon č. 587/2004 Sb.

o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb.

o správních poplatcích

Zákon č. 635/2004 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

Zákon č. 646/2004 Sb.

o podrobnostech výkonu spisové služby a o změně některých zákonů

Zákon č. 379/2005 Sb.

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 412/2005 Sb.

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Zákon č.   21/2006 Sb.

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování)

Zákon č. 132/2006 Sb.

o kronikách obcí

Zákon č. 136/2006 Sb.

kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Zákon č. 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách

Zákon č. 138/2006 Sb.

změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

Zákon č. 159/2006 Sb.

o střetu zájmů

Zákon č. 262/2006 Sb.

zákoník práce

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování

informací podle zákona 106/1999 Sb.

Zákon č.  183/2006 Sb.

stavební zákon

Vyhláška č.442/2006 Sb.

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o  povinném subjektu

Vyhláška č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 500/2006 Sb.

o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci

Vyhláška č. 501/2006 Sb.

o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 503/2006 Sb.

o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy

Vyhláška č. 526/2006 Sb.

kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a  správě

Vyhláška č. 64/2008 Sb.

o přístupnosti

Zákon č.  300/2008 Sb.

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 140/2008 Sb.

kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Zákon č. 111/2009 Sb.

o základních registrech

Vyhláška č. 191/2009 Sb.

o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška  č.193/2009 Sb.

o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška č. 194/2009 Sb.

o užívání a provozování informačního systému datových schránek

Zákon č.  280/2009 Sb.

daňový řád

Vyhláška č. 364/2009 Sb.

o kontaktních místech veřejné správy

Vyhláška č. 103/2010 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o  životním prostředí

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.

o katalogu prací ve veřejných službách a státní správě


Tento výčet právních předpisů není úplný. Jsou zde uvedeny pouze nejzákladnější právní předpisy.

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

26.5.2024 19:05

Aktuální teplota:

28.9 °C

Vlhkost:

34.3 %

Rosný bod:

11.6 °C

Přírodní park Berounka

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Logo EUZnak obce ChotíkovLogo Program rozvoje venkovaLogo Operační program životní prostředíLogo ROP jihozápad